انتخاب پايا‌ن‌نامه دكتري آقاي دكتر كمال كلاسنگياني تحت راهنمايي آقايان دكتر محمود شريعتي و دكتر خليل فرهنگدوست به‌عنوان پايان‌نامه برتر سال تحصيلي 1398-1397 انجمن مهندسان مكانيك ايران:

The best PhD thesis

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها