در حاشیۀ مراسم آغاز پروژه احداث ساختمان گروه مهندسی نساجی دانشکدۀ مهندسی (چهارشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰)

Nasaji

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها