بازدید گروهی همکاران دانشکده مهندسی از مجموعه تفریحی چالیدره و تجلیل از کارکنان منتخب دانشکده (چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰):

31 Shahrivar 1400

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها