معاونان آموزشی دانشکده از سال 62 تاکنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر علی حائريان اردکانی

استاديار

62 تا 62

دکتر محمد حسن مدير شانه چی

استاديار

62 تا 64

دکتر محسن کهرم

استاديار

64 تا 65

دکتر فريدون ايرانی

استاديار

65 تا 68

دکتر رجب اصغریان قناد یزدی

استادیار

68 تا 70

دکتر حسن حاجی کاظمی

استاديار

70 تا 71

دکتر جليل چيتی زاده

استاديار

71 تا 75

دکتر حميد نيازمند

استاديار

75 تا 77

دکتر محمد رضا مدرس رضوی

دانشيار

77 تا 83

دکتر فرزاد شهابیان مقدم

استادیار

83 تا 87

دكتر محمدحسن نشاطي

استاديار

87 تا 89

دكتر عليرضا سيدين

دانشيار

89 تا92

دکتر جواد ساده

استاد

92 تاکنون

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۲۰۴
۲۸۵
۴۸۹
۱۴۱۳
۶۱۷۶
۶۰۵۷
۲۷۸۲۱۸