معاونان اداری و مالی دانشکده از سال 53 تاکنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر هدايت الله حبيب الهی

استاديار

53 تا 56

مهندس کوروش انصاری آغول بيک

مربی

60 تا 60

مهندس محمد حسين بلوری بزاز

کارشناس

62 تا 63

مهندس سيدکاظم فاضلی

مربی

65 تا 66

مهندس فرزاد شهابيان مقدم

مربی

67 تا 68

مهندس مرتضی خادمی

مربی

68 تا 70

مهندس يونس نيازی

مربی

70 تا 72

مهندس اکبر شاهسوند

مربی

72 تا 75

مهندس ابوالفضل باباخانی

مربی

75 تا 80

دکتر جعفر بلوری بزاز

استاديار

80 تا 84

دکتر محمدهادی مؤيد

استاديار

84 تا 86

دكتر رضا منصفي

استاديار

86 تا 87

دكتر جواد سرگلزايي

استاديار

87 تا89

دكتر محمود فغفور مغربی

استاد

89 تا91

دکتر احمد شوشتری

استاديار

93 تا96

دکتر مهدی پورافشاری چنار

دانشیار

97 تاکنون

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۴۰۹
۷۷۹
۱۱۸۸
۳۲۱۵
۸۵۸۴
۱۰۴۱۱
۴۷۸۷۹۳