4855

رؤسای دانشکده از سال 56 تاکنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر علی حائريان اردکانی

استاديار

56 تا 58

دکتر حسين برسی

استاديار

58 تا 59

شادروان دکتر احمد ظهور سعادت

استاديار

59 تا 60

شادروان مهندس احمد اشرف

مربی

60 تا 62

دکتر حسين حسن آبادی

دانشيار

62 تا 65

دکتر علی حائريان اردکانی

دانشيار

65 تا 67

دکتر جليل ابريشمی

استاديار

67 تا 70

دکتر محمد باقر شريفی

استاديار

71 تا 75

دکتر حسن حاجی کاظمی

دانشيار

75 تا 77

دکتر محمد حسين ابوالبشری

استاديار

77 تا 77

دکتر محمد باقر شريفی

استاديار

77 تا 84

دکتر سيد حسين نوعی

استاد

84 تا 91

دکتر فرزاد شهابيان

استاد

91 تا 92

دکتر حبیب رجبی مشهدی

استاد

92 تاکنون

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۲۰۴
۲۸۵
۴۸۹
۱۴۱۳
۶۱۷۶
۶۰۵۷
۲۷۸۲۱۸