• دانشکده مهندسی990319

    دانشکده مهندسی دوشنبه 19 خردادماه 1399

انجمن علمی دانشجویی صنایع

انجمن علمی دانشجویی برق

انجمن علمی دانشجویی عمران

انجمن علمی دانشجویی شیمی

انجمن علمی دانشجویی مکانیک

انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر

انجمن علمی دانشجویی متالوژی

انجمن علمی دانشجویی هوا فضا

انجمن علمی دانشجویی GAME

انجمن علمی دانشجویی دیجیتال

انجمن علمی دانشجویی خودرو

انجمن علمی دانشجویی نانو