فرآیندهای مالی حوزه پژوهشی دانشکده مهندسی

 

1-        پرداخت هزینه های مربوط به طرح های شماره 3

دریافت چک لیست

کاربرگ شماره 1

صورتجلسه کالا و مواد مصرفی

 

2-        پرداخت هزینه های مربوط به طرح های شماره 2

دریافت چک لیست

کاربرگ شماره 1

صورتجلسه کالا و مواد مصرفی

 

3-        پرداخت هزینه های شرکت در کنفرانس داخلی ویژه دانشجویان

دریافت چک لیست

صورتجلسه (فرم) شرکت در کنفرانس

 

4-        پرداخت هزینه خرید تجهیزات از محل 20 درصد گرنت

دریافت چک لیست

کاربرگ شماره 1

 

5-        پرداخت هزینه خرید تجهیزات از محل پژوهه ب

دریافت چک لیست

کاربرگ شماره 1

 

6-        پرداخت هزینه چاپ مقاله (Page Charge)

دریافت چک لیست

کاربرگ شماره 2

فایل اکسل مقالات JCR

 

7-        پرداخت هزینه ویراستاری مقالات لاتین

دریافت چک لیست

کاربرگ شماره 2

فایل اکسل مقالات JCR

 

8-        پرداخت حق عضویت اعضای هیأت علمی در مجامع علمی خارج از کشور

دریافت چک لیست

کاربرگ شماره2

 

9-        پرداخت حق التحقیق طرح های شماره 2

دریافت چک لیست

کاربرگ شماره 1

کاربرگ بررسی مقالات طرح های خاتمه یافته شماره 1 و2 (داوری)

فایل اکسل مقالات JCR

 

10-     پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس های خارجی ویژه اساتید

دریافت چک لیست

کاربرگ شماره 1

 

11-     پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس های خارجی ویژه دانشجویان دکتری

دریافت چک لیست

 

12-     پرداخت حق الزحمه دستیار پژوهشی

دریافت چک لیست

فرم قرارداد

 

 

کاربرگ های پژوهشی

 

 

کاربرگ درخواست تشویقی مقاله

تعهد نامه (ویژه استادان برای طرح های خاتمه یافته شماره 1 و 2)

کاربرگ شماره1

کاربرگ صورتجلسه شرکت در کنفرانس (دانشجویان)

کاربرگ صورتجلسه شرکت در کنفرانس ( استادان)

کاربرگ صورتجلسه کالا و مواد مصرفی

کاربرگ بررسی مقالات طرح های خاتمه یافته شماره 1 و 2

کاربرک درخواست پرداخت اعتبار پژوهشی شماره 3

کاربرگ شماره 2 (page charge)

چک لیست تهیه اسناد طرح شماره 3 

 

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۲۰۷
۲۸۵
۴۹۲
۱۴۱۳
۶۱۷۹
۶۰۵۷
۲۷۸۲۲۱