• دانشکده مهندسی990319

    دانشکده مهندسی دوشنبه 19 خردادماه 1399

5825

 

به منظور استفاده از زمین چمن دانشکده مهندسی می توانید به مسئول امور عمومی دانشکده آقای الیاس نیازی مراجعه کنید