دانشکده مهندسی دارای 14 سایت رایانه می‌باشدکه یطور اختصاصی به دانشجویان گروههای مختلف و مقاطع تحصیلی سرویس ویژه می‌دهد.

سایت اصلی کامپیوتری دانشکده در طبقه همکف راهرو سوم قرار دارد که با داشتن  120 دستگاه کامپیوتر  زبق تعرفه مصوب بطور عمومی به همه دانشجویان دانشکده سرویس می‌دهد


 7329