• دانشکده مهندسی990319

    دانشکده مهندسی دوشنبه 19 خردادماه 1399

دانشکده مهندسی دارای 14 سایت رایانه می‌باشدکه یطور اختصاصی به دانشجویان گروههای مختلف و مقاطع تحصیلی سرویس ویژه می‌دهد.

سایت اصلی کامپیوتری دانشکده در طبقه همکف راهرو سوم قرار دارد که با داشتن  120 دستگاه کامپیوتر  زبق تعرفه مصوب بطور عمومی به همه دانشجویان دانشکده سرویس می‌دهد


 7329