اداره امور عمومى دانشكده

براى انجام امور و برنامه ‏هاى تنظيمى و مصوب دانشكده، اداره امور عمومى نقش مؤثرى دارد.

وظايف

  • انجام كليه فعاليت‌هاى اداری و خدماتی
  • برآورد وسايل و لوازم مورد نياز دانشكده و پيگيرى در تأمين آنان
  • انجام امور مربوط به ثبت و توزيع نامه‏ هاى صادره و وارده
  • ابلاغ قوانين، آيين‏نامه‏ ها، بخشنامه‏ ها و دستورات ادارى به واحدها و گروههاى آموزشى طبق دستور رئيس دانشكده
  • مراقبت و بهره‏بردارى از شبكه داخلى آب، برق، تلفن، آسانسور، كولر و.... با همكارى واحدهاى ذى‏ربط
  • حفاظت از ساختمانها و اموال دانشكده با همكارى ساير واحدها
  • ايجاد تسهيلات لازم در امر نقل و انتقال وسايل و لوازم واحدها با همكارى واحدهاى ذى‏ربط
  • انجام امور مربوط به نظافت، نامه‏رسانى و ساير امور مشابه
  • تنظيم گزارش از فعاليتهاى انجام شده جهت ارائه به مقام مافوق

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۴۲۷
۷۷۹
۱۲۰۶
۳۲۱۵
۸۵۹۷
۱۰۴۱۶
۴۷۸۸۱۱