• دانشکده مهندسی990319

    دانشکده مهندسی دوشنبه 19 خردادماه 1399

مسئولین آزموش عالی آزاد دانشکده مهندسی

 

  • آقای دکتر بهروز بیدختی – مسئول آموزش عالی آزاد دانشکده
  • آقای دکتر شوشتری – نماینده گروه عمران
  • آقای دکتر کامیابی گل – نماینده گروه متالورژی و مواد
  • آقای دکتر بيژن حجازي– نماینده گروه شیمی
  • آقای دکتر محمدباقر آياني– نماینده گروه مکانیک
  • آقای دکتر پیرایش – نماینده گروه صنایع
  • آقای سجاد نیازی – کارشناس آموزش عالی آزاد دانشکده