برمدار آفتاب: ترسیم زندگی بر مدار حیات رضوی

اهل بيت علیم السلام گنجوران دانش‌اند. رودها و جویبارهای دانش که مزرعۀ جان انسان را در چهارده قرن اخير سيراب و شاداب ساخته است.

دانش اهل بيت علیم السلام از جنس دريافتنی است، نه آموختنی؛ علم حضوری است، نه حصولی؛ چراکه آنان حقيقت علم را با جان آسمانیِ خويش دريافته‌اند.

نوشتار حاضر دربرگيرندۀ موضوعات متعددی پيرامون زندگی و سيرۀ عالم آل محمد(ص) ، امام رضا(ع) است.

امید آنکه نعمت بی نظیر زیارت پارۀ تن رسول الله (ص) را با بهره‌گیری از اندیشه و كلام و سيرۀ آن امام همام فرصتی برای تأمين نيازهای معنوی و فكری خود تبدیل کنیم و مطالعۀ اين اثر، زمین های باشد تا توشه‌های سعادت و كمال را برای دنیا و آخرت خود برگيریم.

برای مشاهده کلیک کنید

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۲۳
۲۱۶
۲۳۳۵
۲۳۴۳
۷۲۵۴
۷۳۳۴
۲۸۶۶۳۰