دومين سمپوزيم شبكه‌هاي مغزي، نوسانات مغزي حين خواب در روز دوشنبه ۹ بهمن ماه ۹۶ در دانشكده مهندسي برگزار می شود.

شايان ذكر است پروفسور سوزان سارا از فرانسه و پروفسور كامران ديبا از دانشگاه ميشيگان آمريكا سخنرانان كليدي اين سمپوزيم مي‌باشند.

flyer-symposium-2018

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها