• دانشکده مهندسی990319

    دانشکده مهندسی دوشنبه 19 خردادماه 1399

photo 2018-09-03 10-55-49

 

كنفرانس بين المللي اينترنت اشيا و شهر هوشمند درتاريخ 4 و 5 مهر در محل دانشكده مهندسي برگزار ميگردد.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس:

 

http://sciot2018.um.ac.ir/  

t.me/sc_iot_conf 

مراجعه شود.