• دانشکده مهندسی990319

    دانشکده مهندسی دوشنبه 19 خردادماه 1399

رشته های دانشکده مهندسی

مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی ارشد

مقطع دکتری

مهندسی برق

مهندسی پلیمر

مهندسی شیمی

مهندسی صنایع

مهندسی عمران

مهندسی کامپیوتر

مهندسی مکانیک

مهندسی مواد و متالورژی

مهندسی نفت

مهندسی هوافضا

 

مهندسی برق- مهندسی مدارهای مجتمع الکترونیک

مهندسی برق- سیستمهای قدرت

مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی

مهندسی برق- مخابرات میدان و موج

مهندسی برق- مخابرات سیستم

مهندسی برق- کنترل

مهندسی برق- مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

مهندسی شیمی - فرایندهای جداسازی

مهندسی شیمی - طراحی فرایند

مهندسی شیمی - مدل‌سازی، شبیه‌سازی و کنترل

مهندسی شیمی - فراوری و انتقال گاز

مهندسی شیمی - پلیمر

مهندسی شیمی - بیوتکنولوؤی

مهندسی صنایع - بهینه‌سازی سیستم‌ها

مهندسی صنایع - سیستم‌های کلان اقتصادی و اجتماعی

مهندسی عمران - سازه

مهندسی عمران - زلزله

مهندسی عمران - ژئوتکنیک

مهندسی عمران - راه و ترابری

مهندسی عمران - مدیریت منابع آب

مهندسی عمران - آب و سازه‌های هیدرولیکی

مهندسی عمران - مدیریت ساخت

مهندسی عمران - محیط زیست

مهندسی عمران سنجش از دور

مهندسی عمران سیستم اطلاعات جغرافیایی

مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک - سازه‌های هوایی

مهندسی مکانیک - جلوبرندگی

مهندسی مواد و متالورژی - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

مهندسی مواد و متالورژی - شکل دادن فلزات

مهندسی مواد و متالورژی - استخراج فلزات

مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم‌های کامپیوتری

مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز

مهندسی کامپیوتر - شبکه های کامپیوتری

مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار

 

مهندسی برق- الکترونیک

مهندسی برق- مخابرات میدان و موج

مهندسی برق- مخابرات سیستم

مهندسی برق- قدرت

مهندسی برق- کنترل

مهندسی برق- مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

مهندسی شیمی

مهندسی صنایع

مهندسی عمران - سازه

مهندسی عمران ژئوتکنیک

مهندسی عمران - راه و ترابری

مهندسی عمران - محیط زیست

مهندسی مکانیک طراحی کاربردی- مکانیک جامدات

مهندسی مکانیک طراحی کاربردی- دینامیک، کنترل و ارتعاشات

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک - آیرودینامیک

مهندسی مکانیک - سازه‌های هوایی

مهندسی مواد و متالورژی

مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار

مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی