مجموعه نمایشگاهی" حر چگونه حرشد؟ " در نمازخانه دانشکده مهندسی به نمایش گذاشته شد.

این مجموعه توسط معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امورخیریه تهیه شده است.

hor

در این مجموعه تصویری بخشهایی به شرح زیر مورد توجه قرار گرفته است:

- آنچه حر را حر کرد ادب او در مقابل امام بود.

- آنچه حر را حر کرد یک لحظه تفکر بود.

- آنچه حر را حر کرد گذشتن از آرزوهای دنیایی برای خدا بود.

- آنچه حر را حر کرد روحیه آزادگی اش بود.

- آنچه حر را حر کرد حقیقت‌پذیری او بود.

- آنچه حر را حر کرد توبه کردن بود.

- آنچه حر را حر کرد، جبران گذشته اش بود.

- آنچه حر را حر کرد فرصت شناسی اش بود.

- آنچه حر را حر کرد انتخاب درستش بود.

- آنچه حر را حر کرد خیرخواهی او بود.

- آنچه حر را حر کرد بی ادعایی اش بود.

جهت مشاهده کلیک کنید

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها