• دانشکده مهندسی990319

    دانشکده مهندسی دوشنبه 19 خردادماه 1399

  • ملت امام حسين (ع)

photo 2020-06-02 11-43-49-1

آغاز فرآیند زمان ارزشيابي دانشجويان از كيفيت عملكرد تدريس اعضاي هيأت علمي و مدرسان دانشگاه

براساس اعلام گروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت آموزشي دانشگاه زمان ارزشيابي دانشجويان از شنبه 1399/03/17 تا پايان 03/29/ 1399 انجام خواهد شد.

لازم به ذكر است كه در اين مرحله تنها ارزشيابي از دروس نظري انجام خواهد شد و ارزشيابي از ساير دروس بعد از تكميل فرايند تدريس در مرداد ماه انجام خواهد شد.