معرفی معاونت پشتیبانی و توسعه منابع دانشکده مهندسی

 

معاون پشتیبانی و توسعه منابع دانشکده

farzanehgord 

دکتر محمود فرزانه گرد

 

عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک

 

کارکنان معاونت پشتیبانی و توسعه منابع دانشکده

معاونین پیشین اداری و مالی دانشکده

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها