معرفی معاونت اداری و مالی دانشکده مهندسی

 

معاون اداری و مالی دانشکده

 Pourafshari

دکتر مهدی پورافشاری چنار 

درجه علمی: استاد

عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی

 

کارکنان معاونت اداری و مالی دانشکده

معاونین پیشین اداری و مالی دانشکده

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها