کارکنان معاونت اداری و مالی

افراد عکس پست سازمانی تلفن
علیرضا اکبری مسئول حسابداری 5138806188
زهره ملائی حسابدار 5138806017
فرشته واحدی حسابدار جاری 5138806017
حسن سلیمانی کارپرداز 5138806050
کارشناس امور عمومی 5138806009
علیرضا کریمی تکنسین برق 5138806009
رضا احمد پور امور فنی و تأسیسات 5138806014
ناصر دلکلاله کارشناس مسؤول امور اداری و قراردادها 5138806047
سجاد نیازی انباردار 5138806020
علی ایزدی نجف آبادی مشاور فنی و عمرانی 5138806044
محمد حمیدی کارشناس جذب و ارتقا 5138806002
علیرضا عبدی کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات 5138806066
سیدمهدی مجیدی بهابادی امین اموال 5138806174
سیدرضا محمد نیا خراسانی کارشناس مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات 5138806100
لیلا دهقانی مسئول دفتر   حوزه ریاست 5138806011
ندا تیلاقی مسئول دفتر   حوزه ریاست ودبیرخانه 5138806001
لیلا ساجع کارشناس اداری و توسعه منابع 5138806187

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها