• دانشکده مهندسی990319

    دانشکده مهندسی دوشنبه 19 خردادماه 1399

  • ملت امام حسين (ع)

استادان مدعو وابسته دانشکده مهندسی:

 

گروه مهندسي شيمي:

نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400:

جناب آقاي دكتر عليرضا چكشيان 

سرکار خانم دكتر شيرين كياني

 

گروه مهندسي عمران:

نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400:

جناب آقاي اميررضا مسعودي