دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌کند:

همایش ملی مجازی امام حسین (ع) و دنیای امروز

Poster-Final-02 

صفحه اینترنتی همایش: http://ihtw2020.um.ac.ir

موضوع اختصاصی این دوره:‌ امام حسین (ع) و جوان عصر دیجیتال

زمان: یکشنبه ۱۳ تا سه‌شنبه ۱۵ مهرماه - ساعت ۱۹ تا ۲۱
لینک شرکت در جلسات به‌صورت مجازی: https://imamhussain.ihtw2020.um.ac.ir/ch/h

 

برنامۀ همایش:

  • یکشنبه ۱۳ مهرماه:

- ساعت ۱۹ تا ۲۰ سخنرانی خانم دکتر فخار: نقش قیام عاشورا در معنابخشی به زندگی انسان معاصر
- ساعت ۲۰ تا ۲۱ سخنرانی آقای دکتر جبار رحمانی: تنهایی انسان در عصر دیجیتال و نقش عاشورا در برون‌رفت از آن

  •  دوشنبه ۱۴ مهرماه:

ساعت ۱۹ تا ۲۰ سخنرانی آقای دکتر صادقی‌نیا: مرگ و معنای زندگی با الهام از عاشورا
- ساعت ۲۰ تا ۲۱ سخنرانی آقای دکتر وکیلی: امام حسین(ع) از تحریفات عوامانه تا تحریفات روشنفکرانه

  • سه‌شنبه ۱۵ مهرماه:

- ساعت ۱۹ تا ۲۰  سخنرانی آقای دکتر فیرحی: عاشورا و دنیای امروز
- ساعت ۲۰ تا ۲۱  سخنرانی آقای دکتر فخلعی: اثر خوانش‌های گوناگون واقعۀ عاشورا در چگونگی الگوگیری

19

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها