امور فرهنگي دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار مي‌كند:

مسابقه مجازي حافظ‌خواني
به‌مناسبت بيستم مهرماه: روز بزرگداشت حافظ

Hafez 1

يكشنبه بيستم مهرماه 1399، ساعت 20

لينك جلسه:  vroom.um.ac.ir/preng

داوران:

  • جناب آقاي دكتر احمد آفتابي‌ثاني، استاديار گروه مهندسي عمران دانشگاه فردوسي مشهد
  • سركار خانم دكتر مهشيد گوهري، دكتراي زبان و ادبيات فارسي و مدرس دانشگاه فردوسي مشهد
  • سركار خانم مرسده اسلامي، دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد و عضو خردسراي فردوسي و قطب علمي شاهنامه

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها