ابقا دكتر حميدرضا پوررضا در سمت رئيس كميسيون تخصصي گروه مهندسي و معماري

طی حکمی از جانب دکتر کافی، رئیس دانشگاه، دکتر حمیدرضا پوررضا، رئیس دانشکده مهندسی، در سمت رئيس كميسيون تخصصي گروه مهندسي و معماري ابقا شد.

Pourreza

در حکم ایشان آمده است:

به استناد ماده 8 دستورالعمل طرز تشكيل هيئت‌مميزه و وظايف واختيارات آن، به موجب اين حكم با حفظ سمت و وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به عنوان رئيس كميسيون تخصصي گروه مهندسي و معماري هیئت مميزه دانشگاه ابقا مي‌شويد. توفيق جناب‌عالي را در انجام امور محول در راستاي دست‌يابي به اهداف سند چشم‌انداز دانشگاه از درگاه ايزد منان خواستارم.

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها