Yalda

سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی
با همکاری
روابط عمومی و امور فرهنگی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
برگزار می‌کند:

دورهمی مجازی شب یلدا
به صرف شعر و خاطره

ویژۀ تمام دانشجویان، استادان و کارکنان دانشکده مهندسی
یکشنبه 30 آذرماه 1399
ساعت 21 تا 22

لینک دورهمی:
vroom.um.ac.ir/preng

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها