تقدیر مركز توسعه فناوري‌هاي راهبردي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از سرکار خانم دکتر مریم قربانی، عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد:

Dr Ghorbani

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها