کارگاهها و سمینارهای برگزار شده

امور بین الملل

 

ردیف

کارگاه/ سمینار

عنوان

تاریخ برگزاری

ارائه دهنده

فایل ارائه

فیلم کارگاه

1

 poster

رزومه نویسی

1399/9/22

خانم دکتر بهکمال

دریافت

دریافت

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها