• دانشکده مهندسی990319

    دانشکده مهندسی دوشنبه 19 خردادماه 1399

نمایش # 
سخنراني علمي: Rock Physics Integration: from Petrophysics to Simulation
سخنراني علمي: Machining Difficult-to-Cut Materials Basic Principles and Challenges Presented
سخنراني علمي: Smart Energy Systems
سخنراني علمی: جريان و انتقال حرارت از يك كره چرخان در يك محيط متخلخل
سخنراني علمي: Novel Microfluidic Systems for Biomedical Research
سخنرانی علمی: روش مقياس متغير غير خطي براي حل معادلات انتقالي
سخنراني علمي: بهينه سازي جذب و يا عايق بندي صدا در فوم هاي پلي اورتان
سخنرانی هفته پژوهش: رصد سلامت سازه هاي زيربنايي در كشور هلند
سخنراني علمی: افزايش انتقال حرارت در مواد تغيير فاز دهنده در مبدل حرارتي سه لوله با تغيير موقعيت و طول پره هاي مستطيلي طي فرايند ذوب
سخنراني علمی: بررسي پارامترهاي آماده سازي دندان پرمولر براي ترميم با استفاده از روش عددي
سخنراني علمی: گرمايش زمين ، واقعي يا جعلي ؟
سخنرانی علمی: Coupling process and structural simulations in crash application
سخنرانی علمی: Forced Convection and Boiling of Nanofluids
سخنرانی علمی: مدلهاي برخورد در روش شبيه سازي مستقيم مونت كارلو: از تئوري تا الگوريتمهاي عددي
سخنرانی علمی: استفاده از روش اجزاء محدود براي يافتن ضخامت، ماده و هندسه ي بهينه ي ترميمهاي دنداني
سخنرانی علمی: معرفي تئوري وابسته به بعد تنش كوپل بهبوديافته و تاثير آن بر ارتعاشات آزاد ميكروصفحات نازك
سخنرانی علمی: کارنامه چهارساله آزمایشگاه پردازش موازی: از تحلیل جریانهای دوفازی تا مدلسازی های مولوکولی
سخنرانی علمی: Composite Materials in Aircraft Structures
سخنرانی علمی: اتصالات چسبي در كامپوزيت ها، كاربردها و تحليل دقيق آنها
سخنرانی علمی: بررسي استحكام خمشي و مدول الاستيسيتهي سه سراميك دنداني CAD/CAM