اداره امور عمومى دانشكده

براى انجام امور و برنامه ‏هاى تنظيمى و مصوب دانشكده، اداره امور عمومى نقش مؤثرى دارد.

وظايف

  • انجام كليه فعاليت‌هاى اداری و خدماتی
  • برآورد وسايل و لوازم مورد نياز دانشكده و پيگيرى در تأمين آنان
  • انجام امور مربوط به ثبت و توزيع نامه‏ هاى صادره و وارده
  • ابلاغ قوانين، آيين‏نامه‏ ها، بخشنامه‏ ها و دستورات ادارى به واحدها و گروههاى آموزشى طبق دستور رئيس دانشكده
  • مراقبت و بهره‏بردارى از شبكه داخلى آب، برق، تلفن، آسانسور، كولر و.... با همكارى واحدهاى ذى‏ربط
  • حفاظت از ساختمانها و اموال دانشكده با همكارى ساير واحدها
  • ايجاد تسهيلات لازم در امر نقل و انتقال وسايل و لوازم واحدها با همكارى واحدهاى ذى‏ربط
  • انجام امور مربوط به نظافت، نامه‏رسانى و ساير امور مشابه
  • تنظيم گزارش از فعاليتهاى انجام شده جهت ارائه به مقام مافوق

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

گروه داده پرداز دانشگاه فردوسی مشهد

بیش از5000 دانشجو
بیش از 180 عضو هیات علمی
بیش از 22000 فارغ‌التحصیل
بیش از300 دانشجوی بین‌المللی
60 رشته/مقطع تحصیلی
7 گروه آموزشی