*تکمیل و بروز رسانی نقشه های فنی دانشکده ،به روزرسانی اطلاعات فضاهای کالبدی و اطلاعات فنی ساختمان های دانشکده

*برآورد و پیشنهاد تخصیص منابع مالی برای پروژه های دانشکده

*پیشنهاد جانمایی و تخصیص فضا جهت اجرای پروژه ها

* تهیه ، بررسی و تصویب نقشه های ساختمانی پروژه ها

*نظارت بر حسن اجرای قراردادها و پروژه های عمرانی

*اجرای طرح های امانی مورد  نیاز دانشکده

*بررسی صورت  وضعیت هاو موارد مالی پروژه ها

*نظارت بر تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمان های دانشکده

*بروز رسانی اطلاعات پروژه های عمرانی و تکمیل فرم های ارسالی

*نظارت بر مصارف انرژی

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

گروه داده پرداز دانشگاه فردوسی مشهد

بیش از5000 دانشجو
بیش از 180 عضو هیات علمی
بیش از 22000 فارغ‌التحصیل
بیش از300 دانشجوی بین‌المللی
60 رشته/مقطع تحصیلی
7 گروه آموزشی