تقدیر معاونت محترم فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی و مدیر محترم فرهنگی و فعالیت‌های داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد از فعالیت‌های فرهنگی دانشکده مهندسی در سال ۱۳۹۹:

Combine

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها