جلسه مجازی پرسش و پاسخ دانشجویان دانشکده مهندسی با هیئت‌رئیسه دانشکده:

Jalase

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰
ساعت ۱۰

لینک جلسه:
vroom.um.ac.ir/hpourreza

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها