آیین نامه اعتبار پژوهه1400

 

آزمایشگاه محاسبات سنگین

راهنمای استفاده از سایت

تعرفه

راهنمای ایجاد سرویس

 

 

درخواست کارت پژوهه و پیش پرداخت

 

کاربرگ درخواست کارت پژوهه

کاربرگ شماره 1

چک لیست درخواست کارت و پیش پرداخت پژوهه

 ************************************************

فرآیند پذیرش تا اتمام دوره پسادکتری

راهنمای درخواست خدمات آزمایشگاهی به روش الکترونیکی

 

فرآیندهای مالی حوزه پژوهشی دانشکده مهندسی

1-        پرداخت هزینه های مربوط به طرح های شماره 3

دریافت چک لیست

 

2-        پرداخت هزینه های مربوط به طرح های شماره 2

دریافت چک لیست

 

3-        پرداخت هزینه های شرکت در کنفرانس داخلی ویژه دانشجویان

دریافت چک لیست

4-        پرداخت هزینه خرید تجهیزات از محل 20 درصد گرنت

دریافت چک لیست

 

5-        پرداخت هزینه خرید تجهیزات از محل پژوهه ب

دریافت چک لیست

6-        پرداخت هزینه چاپ مقاله (Page Charge)

دریافت چک لیست

فایل اکسل مقالات JCR

7-        پرداخت هزینه ویراستاری مقالات لاتین

دریافت چک لیست

فایل اکسل مقالات JCR

8-        پرداخت حق عضویت اعضای هیأت علمی در مجامع علمی خارج از کشور

دریافت چک لیست

9-        پرداخت حق التحقیق طرح های شماره 2

دریافت چک لیست

فایل اکسل مقالات JCR

10-     پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس های خارجی ویژه اساتید

دریافت چک لیست

 

11-     پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس های خارجی ویژه دانشجویان دکتری

دریافت چک لیست

12-     پرداخت حق الزحمه دستیار پژوهشی

دریافت چک لیست

فرم قرارداد

 

  13-پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس های داخلی ویژه اساتید

دریافت چک لیست

  13-پرداخت هزینه های برگزاری همایش داخلی

دریافت نامه چک لیست

 

 

کاربرگ های پژوهشی

 

فرم ارسال فاکتورهای پژوهشی (روال جدید)

کاربرگ شماره1      دریافت با فرمت Word

صورتجلسه کالا و مواد مصرفی      دریافت با فرمت word

صورتجلسه شرکت در کنفرانس (دانشجویان)

کاربرگ درخواست تشویقی مقاله

کاربرگ شماره 2 (page charge)

کاربرگ بررسی مقالات طرح های خاتمه یافته شماره 1 و 2

کاربرگ درخواست پرداخت اعتبار پژوهشی شماره 3

نمونه صورتجلسه هزینه پرسنلی (5 درصد مالیات کسر می گردد.)

نمونه صورتجلسه هزینه های فاقد فاکتور (5درصد مالیات کسر می گردد.)

نمونه صورتجلسه برای فاکتورهای فاقد مهر اصل فروشگاه

فرم قرارداد دستیار پژوهشی

فرم هزینه کرد خدمات آزمایشگاهی

فرم درخواست تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها