آیین نامه کارآموزی:


 

  درخواست کارآموز:

خواهشمند است در صورتی که متقاضی جذب کارآموز از بین دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد هستید نسبت به تکمیل دو فرم "مشخصات محل کارآموزی" و " شرح وظایف محل کارآموزی" اقدام نمایید و به دفتر ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی تحویل دهید تا پس از بررسی اقدامات لازم انجام شود.


  دستورالعمل ها کارآموزی:


 فرم ها:


راهنماي متقاضيان كارآموزي خارج از كشور:

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها