5825

 

به منظور استفاده از زمین چمن دانشکده مهندسی می توانید به مسئول امور عمومی دانشکده و یا شماره تماس 38806009 مراجعه فرمایید.

 

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها