دانشکده مهندسی دارای 14 سایت رایانه می‌باشد که به‌طور اختصاصی به دانشجویان گروه‌های مختلف و مقاطع تحصیلی سرویس ویژه می‌دهد.

سایت اصلی کامپیوتری دانشکده در طبقه همکف راهرو سوم قرار دارد که با داشتن  120 دستگاه کامپیوتر طبق تعرفه مصوب به‌طور عمومی به همه دانشجویان دانشکده سرویس می‌دهد.


 7329

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها