امتیاز کاربران:/1
ضعیفعالی 

rohi

عنوان سخنرانی: کارنامه چهارساله آزمایشگاه پردازش موازی: از تحلیل جریانهای دوفازی تا مدلسازی های مولوکولی

سخنران: دکتر احسان روحی، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ برگزاری: 1394/11/20

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها