امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

aftabgardan

عنوان سخنرانی: شرکت تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق

سخنران: هیئت مدیره شرکت آفتابگردان تابان شرق

تاریخ برگزاری: 1395/8/11

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها