امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

ipm

عنوان سخنرانی: معرفی چشمه نور ایران

سخنران: دکتر رحیقی، رئیس چشمه نور ایران

تاریخ برگزاری: 1395/11/19

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها