امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

 reymound

Title: Duplex Stainless Steels

Lecturer: Raymond Cordewener,

Researcher at Bruck Co. , Germany,

Director of R.Cordewener Co. , NetherLand

 

زمان برگزاري: شنبه 7 اسفندماه 95

فایل صوتی سخنرانی:  icon-9    icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها