معرفی کالج

 

گسترش علم و فناوری در جهان پويای کنونی مستلزم فراهم نمودن شيوه‌های متنوع فراگيری علم و دانش در جوامع انسانی است. برنامه‌های چشم انداز توسعه جمهوری اسلامی ايران و به دنبال آن سياست‌های وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در گسترش عرصه آموزش‌های عالی در کشور، نيازمند تطبيق پذيری دانشگاه‌های کشور با تغييرات نوين جهانی در زمينه‌های جديد آموزشی است و اين مهم جز با بازنگری در ساختار و يا ايجاد عرصه‌‌های جديد آموزشی در پيکره دانشگاه‌ها محقق نخواهد شد.

 

آموزش‌ عالي دانشگاهی در بسياری از کشورها به دو بخش "آموزش‌ عالي رسمي" و "آموزش‌ عالي آزاد" تقسيم مي‌شود كه بخش آموزش‌ عالي رسمي به آموزش‌هاي آكادميك، بلندمدت و پايه‌اي و بخش آموزش‌ عالي آزاد به آموزش‌هاي كاربردي، كوتاه‌مدت و با تأثير‌گذاري بيشتر در رفع مشكلات جامعه، سازمان‌ها، نهادها و صنايع مي‌پردازد. مهم‌ترين ويژگي آموزش‌هاي عالي آزاد، انعطاف‌پذيري و امكان طراحي دوره‌هاي آموزشي متناسب با نياز مخاطبين است.

دانشگاه فردوسي مشهد به منظور تأمين نيازهاي آموزشي ِكاربرديِ جامعه كه متناسب با پيشرفت‌هاي به روز علم و فناوري است، اقدام به استقرار مجموعه‌اي نظام‌مند تحت عنوان كالج دانشگاه به عنوان اولين كالج دانشگاهي كشور نموده ‌است كه متولی اصلی برگزاری آموزش های عالی آزاد در دانشگاه فردوسی می باشد.

اصلي‌ترين مأموريت اين مجموعه، نظارت بر برگزاري آموزش های عالي آزاد در قالب دوره ها، سمينار ها و کارگاه ‌هاي حرفه‌اي، پيشرفته و تخصصي است كه يا از سوي دانشکده ها، پژوهشکده ها و واحدهای دانشگاه طراحي و ارائه مي‌شوند و يا اينكه به سفارش و درخواست سازمان‌ مورد نظر (دولتي يا خصوصي) و متناسب با نياز آن‌ها مي‌توانند تنظيم و برگزار گردند. به عبارت ديگر اين عرصه از فعاليت‌های دانشگاه فردوسی مشهد که با نظارت کالج انجام می شود، تنها عرصه‌ای از کسب آموزش عالی در کشور است که نه تنها به دور از موانعی نظير کنکور دسترسی همگان را به کسب دانش و علوم دانشگاهی سهل و آسان می‌نمايد، بلکه بدون تقيد به سرفصل‌های مصوب دروس دانشگاهی، می‌تواند برنامه‌های درسی متناسب با نياز مخاطبان را به عنوان آموزش عالی دانشگاهی برای آنان تنظيم و ارائه نمايد.

اميد اينکه اين حرکت نوين دانشگاه فردوسی مشهد همچون گذشته بتواند منشأ خير و تحول در سطح جامعه بوده و در ارتقاء و به روز رسانی دانش علمی اين منطقه از کشور مؤثر باشد.

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها