نحوه برگزاری دوره (از شروع تا پایان)

 

  • دریافت فرم پیشنهاد دوره از دفتر آموزش عالی آزاد دانشکده (دانلود فرم پیشنهاد دوره)
  • تکمیل کردن فرم پیشنهاد دوره و عودت دادن فرم به دفتر آموزش عالی آزاد
  • تصمیم گیری درباره دوره پیشنهاد شده در کمیته آموزش عالی آزاد دانشکده
  • پس از تصویب در کمیته آموزش ارسال برای تایید در کالج دانشگاه
  • در صورت تایید در کالج دانشگاه شروع ثبت نام (هرگونه پوستر و تبلیغاتی حتما باید توسط کارشناس آموزش عالی آزاد تایید شود.) (دانلود فرم ثبت نام)
  • پر کردن فرم ثبت نام توسط شرکت کنندگان دوره و واریز وجه به حساب کالج
  • برگزاری دوره و حضور غیاب شرکت کنندگان (دانلود فرم حضور غیاب)
  • برگزاری آزمون دوره و ثبت نمره شرکت کننده در فرم مخصوص ثبت نمره (دانلود فرم ثبت نمره)
  • پر کردن فرم کارنامه مالی توسط برگزارکننده دوره (دانلود کارنامه مالی)

 

Certificate

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها