اعضاء کمیته آموزش‌های عالی آزاد دانشکده مهندسی

  • آقای دکتر حسین اعتمادفرد – مسئول آموزش‌های عالی آزاد دانشکده مهندسی (نماینده گروه مهندسی عمران)
  • آقای دکتر بیژن حجازی - عضو کمیته آموزش‌های عالی آزاد دانشکده مهندسی (نماینده گروه مهندسی شیمی)
  • آقای دکتر حیدر طوسیان شاندیز- عضو کمیته آموزش‌های عالی آزاد دانشکده مهندسی (نماینده گروه مهندسی برق)
  • آقای دکتر یاسر صداقت - عضو کمیته آموزش‌های عالی آزاد دانشکده مهندسی (نماینده گروه مهندسی کامپیوتر)
  • آقای دکتر حسین نقابی - عضو کمیته آموزش‌های عالی آزاد دانشکده مهندسی (نماینده گروه مهندسی صنایع)
  • آقای دکتر عبدالمجید یوسف ثانی - عضو کمیته آموزش‌های عالی آزاد دانشکده مهندسی (نماینده گروه مهندسی مکانیک)
  • آقای دکتر بهروز بیدختی - عضو کمیته آموزش‌های عالی آزاد دانشکده مهندسی (نماینده گروه مهندسی متالورژی و مواد)
  • آقای داود اسدیان – دبیر کمیته آموزش‌‌های عالی آزاد دانشکده

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها