امتیاز کاربران:/2
ضعیفعالی 

maghrebi

 

عنوان سخنراني: معرفي روشي جديد در تعيين منحني دبي- اشل در كانال هاي روباز

سخنران: جناب آقاي دكتر فغفور مغربي، استاد گروه مهندسي عمران دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد

زمان برگزاري: سه شنبه 26 ارديبهشت ماه ساعت 12 تا 14

چكيده: آگاهي از تغييرات سطح آب نسبت به دبي يكي از مهم ترين اطلاعات مورد نياز مهندسين رودخانه است. تعيين منحني دبي- اشل در بسياري از مسائل مهندسي از قبيل كنترل سيلاب، مديريت منابع آب، طراحي سازه هاي هيدروليكي نقش اساسي را ايفا مي كند. معرفي روشي ساده، كارآمد، سريع و كم هزينه در تخمين رابطه دبي- اشل براي بسياري از محققين رودخانه همواره پرجاذبه بوده است. هدف از ارائه اين سمينار تخمين دبي با استفاده از مفهوم كنتور هاي هم سرعت به همراه اطلاعات هندسي مقطع جريان است. به منظور تخمين دبي در يك تراز به يك اندازه گيري شاهد كه دبي را در ترازي مشخص اندازه نموده است، نياز است. در اين راه با استفاده از پارامتر هاي هندسي و هيدروليكي مقطع نظير مساحت، محيط خيس شده و عرض سطح آزاد آب و همچنين پارامتر مستخرج از روش تك نقطه اي اندازه گيري سرعت، دبي در دو تراز را مي توان با يكديگر مرتبط كرد. در بدست آوردن معادله نهايي توصيف گر رابطه دبي-اشل طي فرآيند كمينه سازي اختلاف بين دبي هاي محاسباتي و تحليلي بناشده و دبي ها در دو تراز مختلف به يكديگر مرتبط مي شوند. جهت صحت سنجي نتايج رابطه ارائه شده با رابطه دبي- اشل در رودخانه كلرادو واقع در كشور آرژانتين، رودخانه نازلي چاي واقع در كشور ايران و ايستگاه هاي هيدرومتري كانتان و لوشان واقع در رودخانه يانگ تسه واقع در كشور چين مقايسه گرديد. روش ارائه شده علاوه بر كاربرد بسيار ساده و سريع داراي دقت مطلوبي است نتايج بيانگر آن است كه ميانگين خطاي پارامترهاي آماري MAPE و NRMSE در مقاطع مورد مطالعه به ترتيب برابر 3/6 درصد و 06/0 است.

 

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها