امتیاز کاربران:/2
ضعیفعالی 

saiedsamiedaluieuofa

عنوان سخنراني: مديريت پذيرش بيماران و تقسيم منابع بيمارستاني: كاربرد در بخش مغز و اعصاب

سخنران: دكتر سعيد سميعي؛ استاديار دانشكده مديريت دانشگاه آلبرتا كانادا

زمان برگزاري: يكشنبه 29 مردادماه 

چكيده: در اين سمينار، مساله پذيرش بيماران و تخصيص تختهاي بيمارستان در بخش هاي مراقبتهاي ويژه مطالعه ميشود. مطالعات اخير پزشكي نشان ميدهد كه در هنگام رخداد بيماري هايي كه نياز به مراقبتهاي ويژه مي باشد، مانند سكته مغزي، بيماران بطور موثرتري در محيطهايي كه خدمات اختصاصي ارائه ميشود روند بهبودي را طي ميكنند. مزاياي اين خدمات ويژه البته با تاخير در شروع روند درمان ممكن است بطور چشمگيري تحت تاثير قرار بگيرد. از اينرو يكي از مسائل مهم در اراده خدمات به بيماران با شرايط حاد كمينه كردن تاخير در آغاز درمان و انتظار در مكان هاي غير از بخشهاي تخصصي مي باشد. اين تحقيق با الهام از مشكلات مديريتي در بيمارستان تخصصي مغز و اعصاب مونترال كانادا انجام شده است. در اين بيمارستان خدمات به بيماران گوناگوني ارائه ميشود. اين بيماران از نظر شرايط پزشكي و مراقبت هاي مورد نياز متفاوت ميباشند و تاخير در آغاز روند درمان نيز اثرات متفاوتي بر وضعيت سلامت آنان دارد. غالب اين بيماران از طريق اورژانس به اين بيمارستان پذيرش ميشوند و پس از سپري كردن مراحل پايدار كردن شرايط پزشكي منتظر فرستادن به داخل بخش مراقبت هاي ويژه ميشوند. در موارد خاص، هنگامي كه شرايط براي پذيرش بيمار مهيا نباشد، تصميم به انتقال به بيمارستان ديگر توسط مديران بيمارستان انجام مي گيرد. براي پيدا كردن سياست بهينه پذيرش و انتقال بيمار، اين مساله توسط يك مدل برنامه ريزي پويا فرموله و حل ميشود. براي حل اين مدل يك روش تقريب سازي برنامه ريزي پويا نيز ارائه شده كه قادر به حل مساله در ابعاد بزرگ و در مدت زمان منطقي مي باشد. مقايسه سياست بدست آماده از اين روش با ديگر راه حل هاي موجود نشان از برتري اين روش در كوتاه كردن زمان انتظار در اتاق اورژانس و افزايش كيفيت خدمات ارائه شده به بيماران را دارد. در انتها نيز دستورالعملِ ساده تري براي پياده سازي در بيمارستان بر اساس نتايجِ اين تحقيق ارائه شده است.

فایل صوتی سخنرانی : icon-9

فایل ارائه سخنرانی: icon-9      icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها