امتیاز کاربران:/1
ضعیفعالی 

farhangdost

عنوان سخنراني: بررسي پارامترهاي آماده سازي دندان پرمولر براي ترميم با استفاده از روش عددي

سخنران: آقاي دكتر فرهنگ دوست، استاد گروه مهندسي مكانيك دانشكده مهندسي

زمان برگزاري: شنبه 15 مهرماه

هدف: هدف از مطالعه ي حاضر، بررسي پارامترهاي هندسي موثر در آماده سازي دندان پرمولر براي ترميم با تاج تمام- سراميك با استفاده از يك روش عددي بود.

مواد و روش: با استفاده از عكس هاي سي تي اسكن آماده شده از يك دندان پرمولر و انتقال آنها به نرم افزار ميميكس، يك مدل سه بعدي ايجاد شد. سپس اين مدل براي ايجاد سطوح هر بخش از يك دندان ترميمي، به نرم افزار تري متيك منتقل گشت. براي ساختن مدل هايي با هندسه ي متفاوت، اين فايل ها در نرم افزار ساليدوركز اجرا شدند. سپس سطح هاي مختلفي براي عاج تشكيل شد و تاج سراميكي مربوط به هر عاج به وجود آمد. مدل ها داراي 2 ارتفاع آماده سازي (1/3 و 4 ميلي متر) و 3 زاويه ي همگرايي (6، 8 و 12 درجه) بودند. براي مش بندي هر مدل از نرم افزار اف اي مش استفاده شد. دو جنس سراميكي ليتيوم دايسيليكات و سراميك- پليمر در نظر گرفته شد. با استفاده از نرم افزار آباكوس مدل ها مورد تحليل قرار گرفتند؛ به طوري كه براي ايجاد يك بار استاتيكي بر روي هر مدل از يك نيم كره ي فولادي به قطر 5 ميلي متر استفاده شد.

نتايج: ارتفاع آماده سازي تاثير زيادي روي مقدارهاي تنش در مدل هاي دندان ترميم شده داشت. بيشينه تنش اصلي بر روي سطح تاج براي جنس ليتيوم دايسيليكات كمتر از جنس سراميك– پليمر بود. زاويه همگرايي به تنهايي بر روي تاج سراميكي اثر قابل ملاحظه اي نداشته است.

نتيجه گيري: بر اساس نتيجه گيري هاي انجام شده، براي همه مدل ها تاثير ارتفاع آماده سازي بيشتر از زاويه ي همگرايي مشاهده شد. همچنين ميناي باقي مانده به عنوان يك تكيه گاه براي تاج سراميكي شناخته شد. براي رسيدن به يك مدل بهينه بايد جنس ماده ي ترميمي به همراه هندسه به طور هم زمان مد نظر قرار گيرند.

فایل ارائه: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها