امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

Untitled-1

عنوان سخنراني: افزايش انتقال حرارت در مواد تغيير فاز دهنده در مبدل حرارتي سه لوله با تغيير موقعيت و طول پره هاي مستطيلي طي فرايند ذوب

سخنران: آقاي دكتر برادران رحيمي، استاد گروه مهندسي مكانيك دانشگاه فردوسي مشهد

زمان برگزاري: سه شنبه 25 مهرماه 

چكيده: همواره كاهش اختلاف بين ميزان توليد و تقاضاي انرژي مسئله اي دشوار و بحث برانگيز در بين محققين و مهندسين بوده است. ذخيره انرژي حرارتي روشي است كه با كاهش اين اختلاف سبب بهبود بازده سامانه هاي حرارتي مي گردد. طي سه دهه گذشته ذخيره انرژي حرارتي به صورت گرماي نهان به عنوان يكي از روش هاي ذخيره انرژي به سبب داشتن چگالي انرژي حرارتي زياد و دماي كاركرد ثابت توجه بسياري از محققين را به خود جلب كرده است. بااين حال يافتن مشخصات بهينه هندسي براي پره ها به منظور دستيابي به كمترين زمان ذوب، مسئله اي دشوار و تقريباً غيرقابل حل ميان محققين بوده است. بنابراين در اين مطالعه به بررسي عددي فرايند ذوب در مبدل حرارتي سه لوله با پره هاي مستطيلي حاوي ماده تغيير فاز دهنده پرداخته شده است. در اين بررسي از نرم افزار انسيس فلوئنت براي شبيه سازي دوبعدي مبدل حرارتي سه لوله با فرض جريان آرام، نا پايا و غيرقابل تراكم استفاده شد. مكانيسم انتقال حرارت جابجايي آزاد در اين مطالعه در نظر گرفته شده است. سپس به منظور دستيابي به كمترين زمان ذوب، آرايش هاي مختلف از پره هاي مستطيلي و با طول هاي مختلف (مساحت كل پره ها ثابت در نظر گرفته شده است) با توجه به الگوي انتقال حرارت انتخاب و مقايسه گرديد. بهينه سازي پارامترهاي هندسي پره ها بر مبناي توزيع هر چه يكنواخت تر حرارت در مقطع لوله و ذوب شدن هم زمان كل مواد استوار است. سرانجام مدل هاي بهينه به دست آمده براي فرآيند ذوب سبب كاهش 4/28 درصدي زمان تغيير فاز نسبت به مدل هاي موجود در مراجع ذكر شده در پژوهش شدند. همچنين نتايج عددي حاصل شده در اين مطالعه با نتايج عددي و آزمايشگاهي مرجع مقايسه و اعتبار سنجي شده اند.

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها