امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

sadeghi

عنوان سخنراني: فيزيك زلزله و پيش بيني زلزله

سخنران: دكتر حسين صادقي، دانشيار گروه زمين شناسي و مركز تحقيقات زمينلرزه شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد

زمان برگزاري: دوشنبه 27 فروردين ماه ساعت 12 تا 13:30

محل برگزاري : سالن شوراي گروه برق

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها