رشته های دانشکده مهندسی

مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی ارشد

مقطع دکتری

مهندسی برق

مهندسی پلیمر

مهندسی شیمی

مهندسی صنایع

مهندسی عمران

مهندسی کامپیوتر

مهندسی مکانیک

مهندسی مواد و متالورژی

مهندسی نفت

مهندسی هوافضا

 

مهندسی برق- مهندسی مدارهای مجتمع الکترونیک

مهندسی برق- سیستمهای قدرت

مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی

مهندسی برق- مخابرات میدان و موج

مهندسی برق- مخابرات سیستم

مهندسی برق- کنترل

مهندسی برق- مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

مهندسی شیمی - فرایندهای جداسازی

مهندسی شیمی - طراحی فرایند

مهندسی شیمی - مدل‌سازی، شبیه‌سازی و کنترل

مهندسی شیمی - فراوری و انتقال گاز

مهندسی شیمی - پلیمر

مهندسی شیمی - بیوتکنولوؤی

مهندسي شيمي- صنايع غذايي

مهندسي شيمي – نانوفناوري

مهندسی صنایع - بهینه‌سازی سیستم‌ها

مهندسی صنایع - سیستم‌های کلان اقتصادی و اجتماعی

مهندسی عمران - سازه

مهندسی عمران - زلزله

مهندسی عمران - ژئوتکنیک

مهندسی عمران - راه و ترابری

مهندسی عمران - مدیریت منابع آب

مهندسی عمران - آب و سازه‌های هیدرولیکی

مهندسی عمران - مدیریت ساخت

مهندسی عمران - محیط زیست

مهندسی عمران سنجش از دور

مهندسی عمران سیستم اطلاعات جغرافیایی

مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک - سازه‌های هوایی

مهندسی مکانیک - جلوبرندگی

مهندسی مواد و متالورژی - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

مهندسی مواد و متالورژی - شکل دادن فلزات

مهندسی مواد و متالورژی - استخراج فلزات

مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم‌های کامپیوتری

مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز

مهندسی کامپیوتر - شبکه های کامپیوتری

مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار

 

مهندسی برق- الکترونیک

مهندسی برق- مخابرات میدان و موج

مهندسی برق- مخابرات سیستم

مهندسی برق- قدرت

مهندسی برق- کنترل

مهندسی برق- مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

مهندسی شیمی

مهندسی صنایع

مهندسی عمران - سازه

مهندسی عمران ژئوتکنیک

مهندسی عمران - راه و ترابری

مهندسی عمران - محیط زیست

مهندسی مکانیک طراحی کاربردی- مکانیک جامدات

مهندسی مکانیک طراحی کاربردی- دینامیک، کنترل و ارتعاشات

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک - آیرودینامیک

مهندسی مکانیک - سازه‌های هوایی

مهندسی مواد و متالورژی

مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار

مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها